Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://negusedreams.com/ , zoals deze
beschikbaar is gesteld door Neguse Mebrahtu opleidingen . In deze algemene voorwaarden geven wij
aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen
hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neguse Mebrahtu opleidingen is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Neguse Mebrahtu opleidingen.


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Neguse Mebrahtu opleidingen te mogen claimen of te veronderstellen.
Neguse Mebrahtu opleidingen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op https://negusedreams.com/ onvolledig en of onjuist
zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Neguse Mebrahtu
opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar
wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van https://negusedreams.com/ op deze pagina.